พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี

ผบ.ทสส.

พลเอก พีรพงษ์  เมืองบุญชู

ผบ.นทพ

ลตรี อนุสรรค์  คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.๔

พันเอก ไชยวัฒน์  โสดา

ผบ.นพค.๔๓

      •  

                                                                                                                       

                                                               

กิจกรรม นพค.43

                                                    

                                 

                                                                                                                                             

                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                        

                                                                                                                                

                                                                                                                   

                                                                

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                               

                                                              

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

      

      

 

จัดทำโดย ตอนการสื่อสารและสารสนเทศ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ที่ตั้ง บ้านหนองโล๊ะ ๑๗๐/๑ หมู่ ๕ ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

โทร. ๐๗๔ - ๖๗๓๘๒๕ โทรทหาร ๔๑๑๒๙๒๙

E-Mail : mdu43rdo4@gmail.com